راهنمایی سایز تیشرت

ابعادS مردانه،قد57عرض کمر41سرشانه35

ابعادSزنانه،قد55،عرض کمر34،سرشانه35

ابعادMمردانه،قد61 عرض کمر42 ،سرشانه44

ابعادMزنانه،قد57،عرض کمر 39،سرشانه 40

ابعادLمردانه:قد66،عرض کمر48،سرشانه 46

ابعادLزنانه:قد65،عرض کمر42،سرشانه 43

ابعادXL مردانه:قد77،عرض کمر57،سرشانه 48

ابعادXL زنانه:قد70،عرض کمر45،سرشانه46

ابعادXXLمردانه:قد78 ،عرض کمر59،سرشانه 50